วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2561
จ้างประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมี้ หมู่ที่ ๒ สายทางข้างโรงเรียนบ้านโนนมี้ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองค้อ หมู่ที่ ๕ สายทางจากบ้านเลขที่ ๓๑ ถึงบ้านเลขที่ ๕๗ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๗.๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน จำนวน ๒๒ วันทำการ จำนวนเด็ก ๗๘ คนๆละ ๒๐ /บาท/คน/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดนมพลาสเจอร์ไรซ์ จำนวน ๑๐๐ วันๆละ ๔๕๖ ถุงๆละ ๖.๕๘ บาท ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบัวค้อ จำนวน ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2561
จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน ตุลาคม จำนวน ๒๑ วันทำการ จำนวนเด็ก ๖๘ คนๆละ ๒๐/บาท/คน/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง