วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำรับงานสำนักงาน (สำนักปลัด ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวนวันทำการ ๑๘ วัน จำนวนเด็ก ๔๘ คนๆ ละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองสวัสดิการและสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 สายทาง ข้างหนองยาง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 187.50 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๙๕๔๗ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวนผล จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวน 30 วัน ให้กับ โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง และ ศพด.จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง