วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2561
จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม หมายเลขครุภัณฑ์ 701-58-0005 และ 701-58-0006 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อที่เก็บตัวอย่างลูกปูนเพื่อที่จะเก็บตัวอย่างคอนกรีตแบบลูกบาศก์ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕x๐.๑๕ จำนวน ๒ ชุด (ใน ๑ ชุดมี ๓ ตัวอย่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุในการอบรม ตามโครงการฝึกอาชีพผู้พิการ ด้อยโอกาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร สายทาง ซอยฮ้อยกล้า บ้านเลขที่ ๒๖-๑๖ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน่หนองบัว หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตารางเมตร สายทางทิศเหนือวัดประทุมวราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,400 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ภายในตำบลบัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง