วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ ๙ สายทาง ต่อจากถนนเดิมสหกรณ์ร้านค้า ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำและบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมดีดแป้นภาษาไทย ขนาด ๑๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์(กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อรางวัลสำหรับเด็กที่ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนวันทำการ ๒๑ วันทำการ จำนวนเด็ก ๗๗ คน คนละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง