วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒ วันทำการ จำนวนเด็ก ๗๗ คน คนละ ๒๐บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำจั้น หมูที่ 6 สายทาง สี่แยกออกนอกบ้านไปฟาร์มวัว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างเหมารถปรับอากาศ (กิจกรรมฟื้นฟูความรู้คณะทำงานและคณะกรรมการธนาคารขยะในชุมชน) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสี่วัยต้านภัยยาเสพติด อบต.บัวค้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๓ ถ้วย ตามโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสี่วัยต้านภัยยาเสพติด อบต.บัวค้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๑๐ หมู่บ้านๆละ ๓๐ ชุดๆละ ๑๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน ธันวาคม จำนวนวันทำการ ๑๘ วัน จำนวนเด็ก ๗๘ คน คนละ ๒๐ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง