วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,400 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ภายในตำบลบัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด. บ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือนกันยายน จำนวน ๒๐ วันทำการ จำนวนเด็ก ๖๙ คนๆ ละ ๒๐ บาท/คน/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
เหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ