วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 13 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริมนม ให้กับ โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง และ ศพด. จำนวน 2 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 จำนวน 17 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.61 ถึงวันที่ 8 มิ.ย. 61 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียงและเวทีพร้อมตกแต่ง ตามโครงการบุญบั้งไฟ อบต.บัวค้อ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่บุญบั้งไฟ ตามโครงการบุญบั้งไฟ อบต.บัวค้อ ประจำปี พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง