วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องตัดหญ้า (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
จ้างปูกระเบื้องทางเชื่อมอาคารและที่แปรงฟันเด็ก อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงอาคารโดยปูกระเบื้องอาคารกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมฝายและลำห้วยเครือซูดตำบลบัวค้อที่ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะช่วงฤดูฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 19 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติฐธง วชร.) จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ๊นเตอร์ HP A 85 ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง