วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บัวค้อ ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆละ 27,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อสื่อและวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อสือการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำงบปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ป้ายสะท้อนแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง