วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.พ. 2567
ซื้อสื่อการเรียนสอน และวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ (ตามแบบที่ อบต.บัวค้อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำจั้น หมู่ที่ 6 สายจากบ้านน้ำจั้น หมู่ที่ 6-ไปบ้านโรงบ่ม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูป ตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ (เครื่องผลิตออกชิเจน,เตียงผู้ป่วย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ วันทำการ จำนวนเด็ก ๕๒ คนๆละ ๒๗ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จพนวน ๒๐ วันทำการ จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๓๖ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ 9 สายจากทางไปหนองค้อต่อยาวไปถึงบล็อกคอนเวิร์ส ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง