วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2561
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน๊ต ค่าจดทะเยีบนโดเมนเนม และค่าจ้างเหมาดูแลปรับปรุงเว๊ปไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ brother 539,535 และหมึกปริ๊นเตอร์ Canon 750 ,751 รวมทั้งสิ้น 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิงขนาด ๑๕ ปอด์น จำนวน ๑๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS ตำบลบัวค้อ ประะจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการธนาคารขยะตำบล ประจำปี ๒๕๖๑จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0019 และ หมายเลข 416-61-0042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลบัวค้อที่ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะช่วงฤดูฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง