วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ อย่างสมวัย (กิจกรรม การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์น้ำนิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ่ชนิดถุง ขนาดความจุ 200 มิลลิลิตร จำนวน 20 วันทำการ ในเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถปรับอากาศตามโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของกลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 2 คันๆละ 13,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนยางล้อ แบตเตอรี่ รถยนต์ส่วนกลาง หมาเลขทะเบียน กข 9547 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง