องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ ปลูกฝังให้เยาวชนมีความตระหนักและรับทราบถึงสถานการณ์ปัญ


กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ
ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ ปลูกฝังให้เยาวชนมีความตระหนักและรับทราบถึงสถานการณ์ปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับพื้นที่          ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในชุมชนของตนเอง  โดยจัดโครงการขึ้นในวันที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ชั้น ๒

2024-05-03
2024-04-03
2024-03-26
2024-03-18
2024-02-22
2024-01-18
2023-06-19
2023-05-09
2023-05-09
2023-04-27