องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการในการดำรงชีพอย่างมีความสุขโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์  สวัสดิการ  และความช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอและตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย อารมณ์ และอยู่ร่วมในสังคมได้       แนะแนวทางการฝึกอาชีพและการจัดหางานให้แก่คนพิการ  ขจัดทัศนคติการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ       คนพิการ โดยกำหนดจัดโครงการขึ้นในวันที่  ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.         ณ อาคารอเนกประสงค์  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ

2024-04-03
2024-03-26
2024-03-18
2024-02-22
2024-01-18
2023-06-19
2023-05-09
2023-05-09
2023-04-27
2023-01-30