องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายบรรจง  แสงสิทธิ์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 089-940-9309
นายบรรจง  แสนมา นายสมหมาย  นามมนตรี    นายถาวร  ทัพภูมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 084-9525639
โทรศัพท์ 065-7130264
โทรศัพท์ 095-6517679