องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายเสรี  โยธาภักดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ


นางอรพิมพ์  พุทธบาล นายสุดที  อะโน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ


นายอินตอง  พานพิม
นายสุริยันต์  มาตรมูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2


นางพรประภา  บุญทันเสน
นายชัยชาญ  บาลศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6


นายบัญชา  ตะวัน
นายบรรจง  คงแสนคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
  นายบุญหลาย  คงศิลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10