องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรมเดื่อ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ
โทรศัพท์ 086-6461957

ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรมเดื่อ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ
โทรศัพท์ 086-6461957

นายภูสิทธิ์   รัดเสนสี

นางฉวีวรรณ พลศรี

นายคัธธา ต่างมงคล

หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทรศัพท์ 085-0125297
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 081-3924090
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 088-4273177
นายวิชัย  ทิรักษ์
นางสุภาภรณ์  แสนศรีจันทร์

 นางสาวประนอม  ทะวะ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ 087-8673718

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
โทรศัพท์ 080-1961102

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทรศัพท์ 098-6690268