องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
สำนักปลัด

นายภูสิทธิ์   รัดเสนสี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนรินทร์ สุริยะ นายเจษฎา  แก้วกัลยา นายสสิพงษ์  ซ้ายขวา
 นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  นิติกรชำนาญการ
-ว่าง-
จ.ส.อ.เสกสรรค์  อุดทาทอง    นางศุภัคชญา มงคล
นักทรัพยากร นักป้องกันชำนาญการ   จพง.ธุรการชำนาญงาน
นายวิชาญ โยธาภักดี นายฉัตรชัย พานพิมพ์ นายชาติชาย หงษาวงศ์
นักการ  พนักงานขับรถยนต์  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 


นางสุภาภรณ์  คงแสนคำ
นายประสงค์  คงแสนคำ นางสาวอมรา  นามวงศา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล แม่บ้าน

 
นายต่อม    นนยะโส


ยาม