องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
กองคลัง

นางฉวีวรรณ พลศรี

ผู้อำนวยการกองคลัง


 นางสาวสง่า ทองภู
 นางกรวรรณ เจริญอาจ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ  นางสาวสุกัลยา เดชศิริ 
นางรัตนา  สุวรรณธาดา
นักวิชาการคลังชำนาญการ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ นางสุกัญญา ซ้ายขวา
 นางสาวอุทุมพร  ทุมจิน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  นางสาวปริญญา นนฤาชา นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทรุสอน
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ งานบันทึกข้อมูล