องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
กองช่าง

นายคัธธา ต่างมงคล 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 

 
   นายศรายุทธ จิตบรรจง  
   นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
 

น.ส.น้ำผึ้ง  แก้วก่อง
นายวิทูยร์ อะนันต์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผช.นายช่างไฟฟ้า

 นางสาวบัวเรียน  เสถียรขันธ์ นายณัฐพล  คงแสนคำ
ผช.จพง.ธุรการ 
คนงานทั่วไป
 
 
 นายสมพงษ์  โยธาภักดี
 
คนงานทั่วไป