องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
กองการศึกษาฯ


นายวิชัย ทิพรักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯนางรัญจวน ไชยสง
นางกฤษณา  แก้วภู
นางสุพิน  ยัพราษฎร์
ครู (ค.ศ.1)
ครู (ค.ศ.1)
ครู (ค.ศ.1)

นางเขมิกา  หาญโยธิน
 นางสาวเกรียงทอง สุโพธิ์ นางณิชกมล  อรรคฮาตจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก
  ผู้ดูแลเด็ก
 

 
นางสาวดวงใจ  อุทัยเลี้ยง นางรชุดา  กำเนิดขอนแก่น   น.ส ศศิประภา พันฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก ผช.จพง.ธุรการ

จ้างเหมาบริการกองการศึกษาและวัฒนธรรม
 
 
 
 นายปัญญา ทิพย์โภช น.ส.อรทัย  นนตะสี
นายวิษณุลักษณ์  นนศรีราช
 พนักงานทำความสะอาด

  ผู้ดูแลเด็ก

พนักงานทำความสะอาด