องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
กองสาธารณสุข ฯ


นางสาวประนอม  ทะวะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
 

 
 
นางสาวจินตหรา  เดชบุรัมย์

 
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 
  นางสาวสุนันท์  นนตะศรี
 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สารสนเทศบันทึกข้อมูล

นางสาวจันจิรา  สมศรีราช

                      

ผู้ช่วยธุรการงานสาธารณสุข