องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ
           องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อจัดตั้งตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 มีพื้นที่ทั้งหมด 29.80 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 18,623 ไร่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ตั้งอยู่เลขที่ 135
หมู่ที่ 10 ตำบลบัวค้อ   อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม ระยะห่างจากจังหวัดมหาสารคาม  ประมาณ 24  กิโลเมตร