องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
        ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เช่น ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ อาชีพรองคือการรับจ้างทั่วไป ค้าขาย เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดตามโรงงานอุตสาหกรรมและรับราชการบ้างเล็กน้อย
 
         หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ
                                ธนาคาร                  -              แห่ง
                                โรงแรม                  -              แห่ง
                                ปั๊มน้ำมัน                3              แห่ง
                                โรงสี                    30            แห่ง
                                โรงงานอุตสาหกรรม   -              แห่ง
                                ศูนย์สาธิตการตลาด    1             แห่ง