องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานการก ากับติดตามการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการก ากับติดตามการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ